Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở từng giai đoạn khác nhau. Có thể thấy, nhu cầu tách doanh nghiệp hiện nay đang ngày càng phổ biến, tuy nhiên nhiều cá nhân vẫn chưa có sự hiểu rõ quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này. Bài viết dưới đây xin cung cấp một số điểm cần lưu ý về tách doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đối tượng thực hiện

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. (Khoản 1 Điều 194 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Pháp luật cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được phép thực hiện tách doanh nghiệp. Khác với chia doanh nghiệp – công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đối với tách doanh nghiệp thì công ty bị tách sẽ không chấm dứt tồn tại sau khi tách.

Phương thức thực hiện

Khoản 2 Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép tách công ty có thể thực hiện theo các phương thức sau:

Trường hợp một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

Trường hợp toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Mặt khác, việc tách doanh nghiệp có thể thực hiện bằng cách kết hợp cả hai trường hợp quy định trên.

                              Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thủ tục tách doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp hướng dẫn việc tách doanh nghiệp tại khoản 4 Điều 193 Luật Doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Lưu ý: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Hậu quả pháp lý của tách doanh nghiệp

Công ty bị tách không chấm dứt tồn tại. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào trang luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thu Quỳnh