Trong quá trình lao động, gây thiệt hại cho công ty là việc vẫn xảy ra. Vậy, khi gây ra thiệt hại cho công ty, người lao động phải bồi thường như thế nào?

 1. Các trường hợp gây thiệt hại cho công ty phải bồi thường

Pháp luật hiện hành quy định về các trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường như sau:

Tại Điều 130 Bộ luật Lao động 2012:

 • Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản;
 • Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá mức cho phép

Tại Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

 • Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;
 • Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;
 • Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

Như vậy, người lao động phải bồi thường khi làm hư hỏng, mất dụng cụ thiết bị, tiêu hao vật tư quá định mức.

 1. Mức bồi thường người lao động phải trả

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Tùy vào tình trạng thiệt hại mà người lao động phải bồi thường nhưng không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế, cụ thể:

 • Bồi thường tối đa 03 tháng lương:

Khi sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng.

Việc bồi thường được thực hiện bằng hình khấu trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bắt buộc.

 • Bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường:

Khi thuộc một trong các trường hợp:

+ Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên;

+ Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động;

+ Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

 • Bồi thường theo thỏa thuận:

Áp dụng khi giữa người sử dụng lao động và người lao động có hợp đồng trách nhiệm.

 • Không phải bồi thường:

Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục.

Trách nhiệm bồi thường cho công ty khi gây thiệt hại là điều tất yếu, không chỉ bảo vệ tài sản cho người sử dụng lao động mà còn bảo đảm, duy trì nề nếp, kỷ luật trong mỗi đơn vị.

 1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động 2012;
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.