Bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bán đất được hay không? Nếu không bán được phải làm gì để đủ điều kiện bán đất?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.
  1. Có bán được nhà không khi mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cụ thể tại khoản 1 Điều 188 có quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 186 và khoản 1 Điều 168 về nhận thừa kế.

Thứ hai, phải là đất không có tranh chấp.

Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Thứ tư, phải trong thời hạn sử dụng đất.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Như vậy, một trong những điều kiện bắt buộc để thực hiện quyền chuyển nhượng là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ sở hữu không thể thực hiện quyền bán đất.

  1. Làm gì để đủ điều kiện bán đất?

Đối với những trường hợp bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để thực hiện quyền chuyền nhượng thì phải làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Đầu tiên, chủ sở hữu phải khai báo với UBND xã nơi có đất về việc mất giấy chứng nhận. Sau đó UBND xã sẽ niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở, trừ trường hợp bị mất do hỏa hoạn, thiên tai.

Sau khi niêm yết được 30 ngày mà không thấy, người bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghi cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định, người bị mất giấy chứng nhận sẽ nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai để xem xét giải quyết thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và không quá 20 ngày đối vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Để biết thêm kiến thức pháp luật vui lòng liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn.