Để thành lập một công ty cổ phần cần phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Vậy, cần đáp ứng những điều kiện nào để trở thành cổ đông sáng lập?

  1. Điều kiện để trở thành cổ đông sáng lập:

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Theo quy định trên thì để trở thành cổ đông sáng lập cần:

  • Cần phải có từ một cổ phần phổ thông trở lên;
  • Phải ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập khi nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khoản 2 Điều 119 Luật này còn quy định về cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập như sau:

Phải đăng ký mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Tổng hợp lại, điều kiện để trở thành một cổ đông sáng lập bao gồm:

  • Sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông;
  • Ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
  • Phải đăng ký mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
  1. Cổ đông sáng lập được mua cổ phần ưu đãi không?

Các loại cổ phần của công ty cổ phần được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi.

Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

  • Quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ thuộc về:

+ Tổ chức được Chính phủ ủy quyền;

+ Cổ đông sáng lập.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Như vậy, một cổ đông sáng lập của công ty cổ phần có thể vừa có cổ phần ưu đãi, vừa có cổ phần phổ thông.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về “Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập công ty cổ phần”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.