Đối với công ty cổ phần, Ban kiểm soát có bắt buộc phải thành lập hay không? Ban kiểm soát công ty phải đáp ứng các điều kiện nào?

  1. Công ty cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát không?

Công ty cổ phần có thể lựa chọn việc có Ban kiểm soát hay không trong cơ cấu tổ chức, quản lý công ty của mình.

Theo khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Mô hình thứ nhất có:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

  • Mô hình thứ hai có:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

+ Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Như vậy, công ty cổ phần có thể không thành lập Ban kiểm soát.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

2. Ban kiểm soát công ty phải đáp ứng các điều kiện nào?

Ban kiểm soát của công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm;
  • Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
  • Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

Trưởng Ban kiểm soát:

  • Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp;
  • Phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, chính xác nhất.

Trân trọng.