LUẬT ĐẤU THẦU 2013

LUẬT ĐẤU THẦU 2013 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2014) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội….

VĂN BẢN HỢP NHẤT LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016   LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực….

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 15/VBHN-VPQH NĂM 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Luật….

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/9/2016) QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU….

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-VPQH NĂM 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Luật….

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2010 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 57/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến….

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2010 (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2012) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Luật số: 48/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010   LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP….

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-VPQH NĂM 2016 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Luật thuế….