LUẬT NUÔI CON NUÔI NĂM 2010

LUẬT NUÔI CON NUÔI NĂM 2010 ( CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 01/01/2011) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010   LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp….

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2015) QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp….