NGHỊ ĐỊNH 126/2015/NĐ-CP VỀ DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 126/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2013/NĐ-CP NGÀY….

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCA VỀ QUY ĐỊNH DANH MỤC ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO BUỒNG TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 32/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO BUỒNG TẠM GIỮ, BUỒNG TẠM GIAM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Căn….

NGHỊ ĐỊNH 19/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH….