CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP SỐ 01/2017/GĐ-TANDTC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017   GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ Kính gửi: – Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân….

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ….

NGHỊ ĐỊNH 29/2018/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI….

NGHỊ ĐỊNH 163/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 163/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn….

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 10/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội….