Theo quy định của pháp luật, việc một người thực hiện công việc theo ủy quyền của người khác thông thường được xác định theo nội dung ủy quyền mà các bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp khi một cá nhân thay cá nhân khác thực hiện công việc mà không có sự ủy quyền của người kia thì hai bên sẽ phát sinh vấn đề thực hiện công việc không có ủy quyền.

Bộ luật Dân sự 2015 có những quy định riêng điều chỉnh vấn đề này như sau:

Điều kiện thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều 574 BLDS 2015 quy định thực hiện công việc không có ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thứ nhất, người thực hiện công việc đó không có nghĩa vụ thực hiện mà tự nguyện thực hiện công việc đó.

Thứ hai, việc thực hiện công việc hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện, và công việc thực hiện khi người có công việc không biết hoặc biết mà không phản đối.

Những nghĩa vụ phát sinh khi thực hiện công việc không có ủy quyền

a) Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền (Điều 575 BLDS)

Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của mình và thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.

                              Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bên cạnh đó người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc (nếu có yêu cầu), trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó.

Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (Điều 577 BLDS)

Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.

Nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

c) Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện (Điều 576 BLDS)

Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi được bàn giao và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.

Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối.

Các trường hợp chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

  • Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.
  • Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.
  • Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc trong trường hợp có lý do chính đáng.
  • Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.