Thông thường, sau khi người để lại di sản qua đời, tạm thời tài sản không còn người sở hữu do người thừa kế chưa xác lập quyền sở hữu đối với tài sản cụ thể trong khối di sản. Quy định của BLDS 2015 về người quản lý tài sản do người chết để lại sẽ giúp bảo vệ được tài sản, tránh tranh chấp tài sản cũng như bảo vệ quyền lợi của những người được quyền thừa kế di sản. Như vậy, người quản lý di sản là người có quyền nắm giữ quản lý tài sản của người chết để lại trong thời gian di sản chưa được chia cho những người thừa kế.

Người quản lý di sản là ai?

Theo Điều 616 BLDS thì người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

Đối với trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Nghĩa vụ và quyền của người quản lý di sản

Trường hợp người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra hoặc người quản lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý có nghĩa vụ sau đây:

 • Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

                           Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

Bên cạnh nghĩa vụ, họ có những quyền bao gồm: đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế; được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Trường hợp người quản lý di sản là người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản có những nghĩa vụ sau:

 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;
 • Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

Ngoài ra, họ được hưởng những quyền như: Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế; được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế; được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Thù lao của người quản lý di sản thừa kế

Người quản lý di sản thừa kế được hưởng thù lao theo thỏa thuận, trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.