Qua phản ánh của báo chí trong thời gian gần đây, việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân được thực hiện không đúng với quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đã ban hành Công văn 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 về việc quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch.

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Theo Thông tư, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (gồm UBND cấp xã, Phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng) tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định … của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan, tổ chức vi phạm quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP trong việc chứng thực chữ ký trên Sơ yếu lý lịch của công dân, Sở Tư pháp kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.