LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2015) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã….