LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN HỢP NHẤT 15/VBHN-VPQH NĂM 2014 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014   LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Luật….

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-VPQH NĂM 2016 HỢP NHẤT LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Luật thuế….