HƯỚNG DẪN MỚI VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 3978/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế GTGT gửi đến Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Công văn có một số nội dung chủ yếu như sau: 1. Về việc phân quyền chức năng “Phê duyệt….