Quy định về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Đất đai là một trong những tài sản quan trọng của người dân, đất đai để xây dựng nhà ở, để sản xuất nông nghiệp và mang lại một cuộc sống no đủ hơn. Theo quy định pháp luật, người sử dụng đất phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính của mình để đóng góp vào….