Trường hợp nào được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế năm 2020?

Tham gia bảo hiểm y tế là quyền của người dân. Trong nhiều trường hợp, việc tham gia bảo hiểm y tế được hỗ trợ, do đó được hoàn tiền bảo hiểm đã đóng. Cụ thể như sau: Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế: Theo khoản 1 Điều 20 Quyết….