Hộ gia đình được nhà nước giao đất rừng sản xuất có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật về đất đai và Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, tùy từng đối tượng rừng sản xuất mà việc khai thác chúng lại có những sự khác biệt nhất định.

Rừng sản xuất bao gồm rừng sản xuất là rừng trồng và rừng sản xuát tự nhiên. Cả hai đối tượng trên đều được hưởng các quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng theo Điều 59, 60 Luật bảo vệ và phát triển rừng 2006.

Đó là được công nhận quyền sử dụng rừng; được sử dụng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng; được hưởng thành quả lao động trên diện tích được giao; được nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với rừng…

Vậy về khai thác điểm khác nhau ở rừng sản xuất tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng là gì? Sau đây là một số đặc điểm có thể nói là ưu điểm của rừng sản xuất là rừng trồng so với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

 Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ nhất: rừng sản xuất là rừng trồng sẽ được nhà nước công nhận quyền sở hữu. Điều này được quy định tại Điều 59 Luật bảo vệ và phát triển rừng, quyền của chủ rừng là “…được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu đối với rừng sản xuất là rừng trồng”.

Thứ hai: rừng sản xuất là rừng trồng thì được khai thác, sử dụng rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Cụ thể là Trường hợp chủ rừng tự bỏ vốn gây trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng thì được tự quyết định việc khai thác rừng trồng. Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng của chủ rừng được tự do lưu thông trên thị trường. Trường hợp cây rừng trồng là cây gỗ quý, hiếm thì khi khai thác phải thực hiện theo quy định của Chính phủ;

Trường hợp rừng trồng bằng vốn từ ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định. Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng của chủ rừng được tự do lưu thông trên thị trường. Trường hợp cây rừng trồng là cây gỗ quý, hiếm thì khi khai thác phải thực hiện theo quy định của Chính phủ;

Trồng lại rừng vào thời vụ trồng rừng ngay sau khi khai thác hoặc thực hiện biện pháp tái sinh tự nhiên trong quá trình khai thác.

Trong khi đó đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên chủ rừng “Chỉ được khai thác gỗ và các thực vật khác của rừng sản xuất là rừng tự nhiên, trừ các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác theo quy định của Chính phủ về Chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Danh mục những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.” . Đồng thời thủ tục khai thác gỗ và thực vật được quy định nghiêm ngặt (khoản 3, điều 56 Luật bảo vệ và phát triển rừng).

Thứ ba, rừng sản xuất là rừng trồng được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật. Trong khi đó đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm được giao theo quy định của pháp luật.

Liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được giải đáp những thắc mắc về pháp lý.